首頁

晏氏春秋 - 2 / 30
古典散文類 / 晏子 / 本書目錄
  

晏氏春秋

第2頁 / 共30頁。

 大小:

 第2頁   
  
FireFox、Edge瀏覽器可關屏朗讀
Chorme則需開屏朗讀。

景公燕賞于國內,萬鍾者三,千鍾者五,令三出,而職計莫之從。一作職計算之,並下士師亦同。公怒,令免職計,令三出,而士師莫之從。公不說。晏子見,公謂晏子曰:「寡人聞君國者,愛人則能利之,惡人則能疏之。今寡人愛人不能利,惡人不能疏,失君道矣。」

晏子曰:「嬰聞之,君正臣從謂之順,君僻臣從謂之逆。今君賞諂諛之民,而令吏必從,則是使君失其道,臣失其守也。先王之立愛,以勸善也,其立惡,以禁暴也。昔者三代之興也,利於國者愛之,害于國者惡之,故明所愛而賢良眾,明所惡而邪僻滅,是以天下治平,百姓和集。及其衰也,行安簡易,身安逸樂,順於己者愛之,逆於己者惡之,故明所愛而邪僻繁,明所惡而賢良滅,離散百姓,危覆社稷。君上不度聖王之興,而下不觀惰君之衰,臣懼君之逆政之行,有司不敢爭,以覆社稷,危宗廟。」


  

公曰:「寡人不知也,請從士師之策。」國內之祿,所收者三也。

景公信用讒佞賞罰失中晏子諫第八

景公信用讒佞,賞無功,罰不辜,晏子諫曰:「臣聞明君望聖人而信其教,不聞聽讒佞以誅賞。今與左右相悅頌也,曰:『比死者勉為樂乎!吾安能為仁而愈黥民耳矣!』故內寵之妾,迫奪于國,外寵之臣,矯奪于鄙,執法之吏,並荷百姓。民愁苦約病,而奸驅尤佚,隱情奄惡,蔽諂其上,故雖有至聖大賢,豈能勝若讒哉!是以忠臣之常有災傷也。臣聞古者之士,可與得之,不可與失之;可與進之,不可與退之,臣請逃之矣。」遂鞭而馬出或作鞭馬而出。

公使韓子休追之,曰:「孤不仁,不能順教,以至此極,夫子休國焉而往,寡人將從而後。」晏子遂鞭馬而返。其仆曰:「向之去何速?今之返又何速?」晏子曰:「非子之所知也,公之言至矣。」

景公愛嬖妾隨其所欲晏子諫第九

翟王子羡臣于景公,以重駕,公觀之而不說也。嬖人嬰子欲觀之,公曰:「及晏子寢病也。」居囿中台上以觀之,嬰子說之,因為之請曰:「厚祿之!」公許諾。晏子起病而見公,公曰:「翟王子羡之駕,寡人甚說之,請使之示乎?」晏子曰:「駕禦之事,臣無職焉。」公曰:「寡人一樂之,是欲祿之以萬鍾,其足乎?」對曰:「昔衛士東野之駕也,公說之,嬰子不說,公曰不說,遂不觀。今翟王子羡之駕也,公不說,嬰子說,公因悅之;為請,公許之,則是婦人為制也。且不樂治人,而樂治馬,不厚祿賢人,而厚祿禦夫,昔者先君桓公之地狹于今,修法治,廣政教,以覇諸侯。今君,一諸侯無能親也,歲凶年饑,道途死者相望也。君不此憂恥,而惟圖耳目之樂,不修先君之功烈,而惟飾駕禦之伎,則公不顧民而忘國甚矣。且《詩》曰:『載驂載駟,君子所誡。』夫駕八,固非制也,今又重此,其為非制也,不滋甚乎!且君苟美樂之,國必眾為之,田獵則不便,道行致遠則不可,然而用馬數倍,此非禦下之道也。淫于耳目,不當民務,此聖王之所禁也。君苟美樂之,諸侯必或效我,君無厚德善政以被諸侯,而易之以僻此非所以子民、彰名、致遠、親鄰國之道也。且賢良廢滅,孤寡不振,而聽嬖妾以祿禦夫以蓄怨,與民為仇之道也。《詩》曰:『哲夫成城,哲婦傾城。』今君不免成城之求,而惟傾城之務國之亡日至矣。君其圖之!」公曰:「善。」遂不復觀,乃罷歸翟王子羡,而疏嬖人嬰子。

景公敕五子之傅而失言晏子諫第十

景公有男子五人所使傳之者,皆有車百乗者也。晏子為一焉。公召其傅曰:「勉之!將以而所傅為子。」及晏子,晏子辭曰:「君命其臣,據其肩以盡其力,臣敢不勉乎!今有之家,此一國之權臣也,人人以君命命之曰:『將以而所傅為子。』此離樹別黨,傾國之道也。嬰不敢受命,願底本作顧,依別本改。君圖之!」


  

景公欲廢適子陽生而立荼晏子諫第十一

淳于古國名人納女于景公,生孺子荼,景公愛之。諸臣謀欲廢公子陽生而立荼。公以告晏子。晏子曰:「不可,夫以賤匹貴,國之害也;置大立少,亂之本也。夫陽生,生底本脫生字,依別本改而長,國人戴之君其勿易!夫服位有等故賤不陵貴;立子有禮,故孽不亂宗。願君教荼以禮而勿陷于邪,導之以義而勿湛于利。長少行其道,宗孽得其倫。夫陽生敢毋使荼饜粱肉之味,玩金石之聲,而有患乎?廢長立少,不可以教下;尊孽卑宗,不可以利所愛。長少無等,宗孽無別,是設賊樹奸之本也。君其圖之!古之明君,非不知繁樂也,以為樂淫則哀,非不知立愛也,以為底本脫為字,依別本改義失則憂,是故制樂以節,立子以道。若夫恃讒諛以事君者,不足以責信。今君用讒人之謀,聽亂夫之言也。廢長立少,臣恐後人之有因君之過以資其邪,廢少而立長以成其利者。君其圖之。」公不聽。景公沒,田氏殺君荼,立陽生;殺陽生,立簡公;殺簡公而取齊國。

景公病久不癒欲誅祝史以謝晏子諫第十二贊助商連結